Skip to Content

WARUNKI OCENY

Przesyłając jakiekolwiek treści do przez Henkel Polska sp. z o.o., ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa (dalej "Henkel"), uczestnik wyraża zgodę i gwarantuje, że:

 • Jest wyłącznym autorem i właścicielem praw własności intelektualnej do treści.
 • Udziela Henklowi wszelkich niezbędnych praw własności intelektualnej i zrzeka się tych praw (o ile jest to prawnie dozwolone).
 • Wszystkie zamieszczane przez niego treści są dokładne.
 • Ma co najmniej 18 lat.

Ponadto uczestnik przyjmuje do wiadomości, że nie może przesyłać żadnych treści:

 • o których wie, że są fałszywe, niedokładne lub wprowadzające w błąd.
 • które naruszają prawa autorskie, patenty, znaki towarowe, tajemnice handlowe lub inne prawa własności, prawa do wizerunku lub prywatności osób trzecich.
 • które naruszają jakąkolwiek ustawę, statut, rozporządzenie lub regulacje (w tym m.in. przepisy dotyczące ochrony konsumenta, nieuczciwej konkurencji, przeciwdziałania dyskryminacji lub fałszywej reklamie).
 • które są lub mogą być zasadnie uznane za zniesławiające, oszczercze, nawołujące do nienawiści, stanowiące wyraz uprzedzeń rasowych lub religijnych albo obraźliwe, bezprawnie zagrażające lub bezprawnie nękające jakąkolwiek osobę, spółkę lub korporację.
 • za które otrzymał wynagrodzenie lub jakąkolwiek zapłatę.
 • w których pojawiają się informacje zawierające odniesienia do innych stron internetowych, adresów, adresów e-mail, danych kontaktowych lub numerów telefonów.
 • które zawierają wirusy komputerowe, robaki albo inne potencjalnie szkodliwe programy lub pliki komputerowe.

Przesyłając treści i zgadzając się na niniejsze warunki oceny, uczestnik bezpłatnie przenosi na Henkla niewyłączne, nieograniczone czasowo i terytorialnie prawo do korzystania z treści dostarczonych przez uczestnika w Internecie na stronach internetowych, na kanałach mediów społecznościowych i w publikacjach Henkla. Przyznane prawa obejmują m.in. prawo do wykorzystywania tych treści w dowolnej reklamie produktów kosmetycznych Henkla, a w szczególności do udostępniania treści w tym celu osobom trzecim, przede wszystkim sprzedawcom detalicznym i sklepom internetowym. Treści mogą być również edytowane (np. skracane) do wszelkich celów, pod warunkiem, że nie dochodzi do zniekształcona treści. Henkel i osoby trzecie nie mają obowiązku podawania imienia i nazwiska odpowiedniego autora treści. Henkel może również przenieść te prawa do Treści lub udostępnić je na podstawie licencji swoim spółkom powiązanym.

Przesyłając treści, uczestnik potwierdza również, że posiada prawa do tych treści w całości, a w szczególności, że jest uprawniony do przesłania tych treści w ramach testowania produktu oraz do przeniesienia ww. praw na Henkla.

Jeżeli osoby trzecie wystąpią z roszczeniami wobec Henkla z tytułu zamieszczenia i/lub wykorzystania treści (w szczególności z tytułu naruszenia prawa do prywatności, praw autorskich, praw do znaków towarowych lub pokrewnych praw autorskich), uczestnik zobowiązuje się do naprawienia wszelkich szkód poniesionych przez Henkla z tego tytułu.

Uczestnik wyraża również zgodę na publikację, wraz z przesłanymi treściami, jego dobrowolnie podanego pseudonimu (nicku) i miejsca zamieszkania. Po przesłaniu przez uczestnika treści, mogą one zostać opublikowane z opóźnieniem, po dokonaniu ich weryfikacji. Henkel zastrzega sobie prawo do niepublikowania i usuwania już opublikowanych treści, które są niezgodne z niniejszymi warunkami oceny lub z zasadami moderowania treści[EV1] .

Prawo właściwe; rozdzielność postanowień; wyłączenie regresu prawnego; prawo do zmiany

Niniejsze Warunki oceny oraz całość stosunku prawnego pomiędzy uczestnikami a Henklem podlegają wyłącznie przepisom prawa polskiego. Jeżeli poszczególne postanowienia Warunków oceny są lub staną się nieważne, nie ma to wpływu na ważność pozostałych postanowień. Postanowienia niekompletne lub nieważne będą uzupełniane lub zastępowane w taki sposób, aby znaleźć inne odpowiednie postanowienie, które pod względem ekonomicznym będzie jak najbardziej zbliżone do wymowy i celu nieważnego lub niekompletnego postanowienia.