POLITYKA PRYWATNOŚCI

ZASADY PRYWATNOŚCI

1. Informacje ogólne

Henkel AG & Co. KGaA, zwany dalej Henklem, szanuje prywatność każdej osoby odwiedzającej naszą witrynę internetową. Poniżej informujemy o rodzaju danych gromadzonych przez Henkla i o sposobie ich wykorzystywania. Dowiesz się również, w jaki sposób można sprawdzić poprawność tych informacji oraz jak zlecić usunięcie ich z bazy danych Henkla. Dane są zbierane, przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych obowiązującymi w kraju, w którym znajduje się dział odpowiedzialny za przetwarzanie tych danych. Podejmujemy wszelkie niezbędne działania w celu zapewnienia zgodności.

Niniejsza Polityka prywatności nie ma zastosowania do witryn internetowych dostępnych za pośrednictwem hiperłączy umieszczonych w witrynach internetowych Henkla.

2. Gromadzenie, wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych

Gromadzimy dane dotyczące konkretnej osoby do celów związanych z przetwarzaniem i wykorzystywaniem wyłącznie w przypadku gdy dobrowolnie podejmie ona decyzję o wprowadzeniu danych lub wyraźnie wyrazi na to zgodę. Postępując w ten sposób, Użytkownik akceptuje następujące warunki użytkowania.

Podczas wizyty w naszej witrynie internetowej niektóre dane są automatycznie zapisywane na naszych serwerach do celów związanych z zarządzaniem systemem lub do celów statystycznych lub związanych z tworzeniem kopii zapasowej. Dane te obejmują nazwę dostawcy usług internetowych, w niektórych przypadkach adres IP, wersję oprogramowania przeglądarki, system operacyjny komputera używanego do dostępu do naszej witryny internetowej, witrynę internetową używaną do odwiedzenia naszej witryny, witryny internetowe przeglądane podczas odwiedzin w naszej witrynie oraz, w stosownych przypadkach, wszelkie terminy wyszukiwania, które zostały użyte do wyszukania naszej witryny internetowej. W zależności od okoliczności takie dane mogą pozwolić na wyciągnięcie wniosków dotyczących niektórych odwiedzających witrynę internetową. W tym kontekście nie wykorzystuje się jednak żadnych danych osobowych. Dane takie są wykorzystywane wyłącznie po ich zanonimizowaniu. Jeżeli Henkel przekazuje dane do zewnętrznego usługodawcy, podjęte zostaną środki techniczne i organizacyjne gwarantujące, że ich przekazanie nastąpi zgodnie z przepisami ustawowymi dotyczącymi ochrony danych.

Jeśli dobrowolnie udostępnisz nam dane osobowe, będziemy wykorzystywać, przetwarzać i przekazywać je wyłącznie w zakresie dozwolonym przez statut lub określonym przez Ciebie w deklaracji zgody. Ponadto udostępnimy Twoje dane tylko na mocy urzędowego wezwania lub nakazu sądowego.

Wszelkie zmiany niniejszego Oświadczenia o prywatności zostaną opublikowane na tej stronie. Dzięki temu w każdej chwili będziesz wiedzieć, jakie dane przechowujemy i jak je gromadzimy oraz wykorzystujemy.

Korzystając z DoubleClick, korzystamy z usługi świadczonej przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, aby wyświetlać odpowiednie reklamy. W tym celu wykorzystywane są pliki cookie, które nie zawierają żadnych danych osobowych. Adres IP będzie również wykorzystywany do generowania tych plików cookie. Pliki cookie DoubleClick wykorzystują pseudonimizowany numer identyfikacyjny przypisany do Twojej przeglądarki, aby sprawdzać reklamy wyświetlające się na ekranie. Pozwala to Google i jego partnerom na wyświetlanie reklam w oparciu o poprzednie wizyty stron Henkla lub innych witryn internetowych. Google przekazuje i zapisuje informacje uzyskane z plików cookie DoubleClick do serwera.

Dane są przekazywane wyłącznie osobom trzecim w ramach przepisów ustawowych lub umowę powierzenia przetwarzania danych. Uzyskując dostęp do witryny internetowej Henkla, wyrażasz zgodę na wykorzystanie powyższych danych oraz uprzednio opisanego przetwarzania przez Google. Możesz zapobiec zapisaniu plików cookie w ustawieniach przeglądarki. Jeżeli, ogólnie rzecz biorąc, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie, ale nie odpowiada Ci wykorzystywanie plików cookie DoubleClick, możesz kliknąć ten link (www.google.com/settings/ads/onweb) oraz pobrać i zainstalować wtyczkę do przeglądarki, aby dezaktywować usługę DoubleClick świadczoną przez Google.

3. Bezpieczeństwo

Henkel będzie przechowywał Twoje dane w bezpieczny sposób i w związku z tym podejmie wszelkie środki ostrożności w celu ochrony tych danych przed utratą, nadużyciami lub zmianami. Partnerzy Henkla, którym udostępniamy Twoje dane, by mogli świadczyć usługi w naszym imieniu, są zobowiązani na mocy umowy do zachowania takich informacji w tajemnicy i nie mogą wykorzystywać tych danych do żadnych innych celów. W niektórych przypadkach konieczne będzie przekazanie Twoich zapytań do podmiotów powiązanych Henkla. Również w takich przypadkach Twoje dane będą traktowane jako poufne.

4. Dane osobowe dzieci

Henkel nie gromadzi danych dzieci, które nie skończyły 14 lat. W razie potrzeby Henkel wyraźnie zaznaczy, że dzieci nie powinny przesyłać żadnych informacji o sobie do Henkla. Prosimy, aby rodzice lub inni prawni opiekunowie, którzy odkryją, że dzieci pod ich opieką udostępniły Henklowi dane osobowe, skontaktowali się z nami pod poniższym adresem (patrz pkt 6 poniżej), jeśli dane te powinny zostać usunięte. W takim przypadku dane zostaną bezzwłocznie usunięte.

5. Pliki cookie

Aby ułatwić korzystanie z naszej witryny internetowej, używamy plików cookie. Pliki cookie to małe pliki z informacjami wykorzystywanymi przez witryny, które zapisywane są na twardym dysku komputera. Są one niezbędne do korzystania z naszej Strony internetowej. Informacje zawarte w plikach cookie służą np. do celów kontroli sesji, w szczególności poprawy nawigacji, i zapewniają wysoki poziom przyjazności witryny internetowej dla użytkownika. Pliki cookie, których używamy, nie przechowują żadnych danych osobowych. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie. Można tego uniknąć, zmieniając ustawienia przeglądarki. Możesz usunąć pliki cookie przechowywane na komputerze w dowolnym momencie poprzez usunięcie tymczasowych plików internetowych (pasek przeglądarki „Narzędzia/Dodatki” — „Opcje internetowe”).

6. Prośby i zapytania użytkowników / Inspektor Ochrony Danych

Przechowywane dane zostaną usunięte przez Henkla po upłynięciu ustawowego lub umownego okresu archiwizacji, lub gdy Henkel nie będzie ich już potrzebować. W dowolnym momencie możesz poprosić o usunięcie Twoich danych. Masz również prawo wycofać w dowolnym momencie zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie Twoich danych osobowych w przyszłości. W takich przypadkach, lub jeśli masz inne prośby związane z Twoimi danymi osobowymi, wyślij e-mail lub list do naszego inspektora ochrony danych — Andreasa von Bernstorffa — na adres: Henkelstrasse 67, D 40191 Düsseldorf, Niemcy (e-mail: Datenschutz@henkel.com). Skontaktuj się z nami w ten sam sposób, jeśli chcesz dowiedzieć się, czy zgromadziliśmy Twoje dane i, jeśli tak, jakie dane przechowujemy. Bezzwłocznie zastosujemy się do Twoich życzeń.

7. Publiczny rejestr przetwarzania

Federalna Ustawa o ochronie danych (BDSG) stanowi (§ 4 g), że inspektor ochrony danych powinien udostępnić każdemu w odpowiedni sposób następujące dane zgodnie z § 4 e:

(1) Nazwa podmiotu odpowiedzialnego: 
Henkel AG & Co. KGaA

(2) Partner odpowiedzialny/Zarząd:
Henkel Management AG
Hans Van Bylen (prezes)
Carsten Knobel
Jan-Dirk Auris
Kathrin Menges
Bruno Piacenza
Jens-Martin Schwärzler
Wiceprezes ds. przetwarzania danych
dr Peter Wroblowski

(3) Adres podmiotu odpowiedzialnego:
Postfach D-40191 Düsseldorf

(4) Cel gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania danych:
Celem korporacji jest produkcja i dystrybucja produktów chemicznych wszelkiego rodzaju, w szczególności detergentów, środków czyszczących i produktów pielęgnacyjnych, surowców chemicznych, klejów i chemikaliów przemysłowych; produktów do higieny osobistej i kosmetyków, produktów farmaceutycznych; środków spożywczych, materiałów opakowaniowych wyposażenia i instalacji technicznych nabywanie nieruchomości i zarządzanie nimi, w tym gruntami przeznaczonymi do celów rolnych i leśnych.
Korporacja może nabywać wewnętrzne i zagraniczne spółki wszelkiego rodzaju lub uczestniczyć w nich oraz podejmować wszelkie działania biznesowe i czynności sprzyjające interesom korporacji.

5) Opis grup osób, których dotyczy ta kwestia oraz odpowiednich danych lub kategorii danych:
Dane dotyczące klientów, pracowników, emerytów, pracowników podmiotów powiązanych, pracowników przedsiębiorstw zewnętrznych (podwykonawców), pracowników leasingowych, kandydatów do pracy, zewnętrznych wynalazców lub spadkobierców, dostawców i usługodawców, klientów zewnętrznych, konsumentów, wolontariuszy w testach konsumenckich, osób odwiedzających siedzibę firmy, inwestorów oraz analityków finansowych i udziałowców w zakresie, w jakim jest to konieczne do realizacji celów określonych w pkt 7. (4).

(6) Odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane mogą być ujawniane:
Instytucje publiczne, fundusze ubezpieczeń zdrowotnych i stowarzyszenie zawodowe w przypadku obecności odpowiednich przepisów prawnych, wykonawcy zewnętrzni, zgodnie z § 11 BDSG, usługodawcy zewnętrzni, stowarzyszenie emerytów Henkla, podmioty powiązane i departamenty wewnętrzne do celów określonych w pkt 7. (4).

(7) Regularne okresy usuwania danych:
Ustawodawcy określają szeroki zakres obowiązków dotyczących metod i okresów przechowywania danych. Po upływie okresów zdefiniowanych przepisami dane rutynowo usuwa się. Dane nieobjęte takimi przepisami usuwamy w momencie, gdy nie są już wymagane do realizacji celów określonych w pkt 7. (4) przestały istnieć.

(8) Planowane przekazywanie danych do państw trzecich:
W ramach globalnego systemu informacji HR dane osobowe będą udostępniane wybranym organom zarządzającym w państwach trzecich. Odpowiednie umowy o ochronie danych zgodne ze standardami obowiązującymi w UE zostaną uzgodnione z poszczególnymi firmami.

8. Wtyczki do portalu Facebook

Nasze witryny internetowe mogą zawierać wtyczki do portalu społecznościowego facebook.com, który jest obsługiwany przez Facebook Inc., 1601 S. Kalifornia Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”). Takie wtyczki mogą w szczególności obejmować przycisk „Lubię to” w portalu Facebook. W przypadku wejścia na jedną z naszych witryn, która zawiera taką wtyczkę, przeglądarka użytkownika utworzy bezpośrednie połączenie z serwerami portalu Facebook, a wtyczka zostanie wyświetlona na ekranie, komunikując się z przeglądarką użytkownika. Wtyczka poinformuje serwer portalu Facebook o stronach odwiedzonych przez użytkownika. W przypadku użytkowników portalu Facebook, którzy są zalogowani na swoje konto podczas odwiedzania naszej witryny, Facebook powiąże te informacje z ich kontem użytkownika na portalu Facebook. Informacje o wykorzystaniu jakiejkolwiek funkcji wtyczek (np. kliknięcie przycisku „Lubię to”, pozostawienie komentarza) będą również powiązane z kontem użytkownika portalu Facebook. Dalsze informacje dotyczące gromadzenia i wykorzystywania danych przez Facebook oraz praw i możliwości dostępnych dla użytkownika w celu ochrony prywatności w tym kontekście można znaleźć w informacjach na temat ochrony danych na portalu Facebook: http://www.facebook.com/policy.php. Aby uniknąć sytuacji, w której Facebook mógłby powiązać odwiedziny w naszej witrynie internetowej z kontem użytkownika portalu Facebook, należy wylogować się z konta użytkownika portalu Facebook przed przejściem do naszej witryny internetowej.