Skip to Content

WARUNKI UŻYTKOWANIA

WPROWADZENIE

Dostawcą witryny internetowej jest Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf, Niemcy. Informacje dostępne w tej witrynie internetowej na temat Henkel AG & Co. KGaA (dalej „Henkel”), podmiotów powiązanych Henkla i osób trzecich zostały dobrane z największą starannością. Nie możemy jednak zagwarantować kompletności i poprawności tych informacji. Henkel nie ponosi odpowiedzialności za żadne błędy w treści tej witryny internetowej. Deklaracje dotyczące zdarzeń przyszłych podane w tej witrynie internetowej zostały opracowane zgodnie z najlepszą wiedzą i przekonaniem. Jednak wyniki faktycznie uzyskane przez Henkla mogą istotnie różnić się od tych deklaracji dotyczących zdarzenia przyszłego, ponieważ są uzależnione od całej grupy czynników natury konkurencyjnej i makroekonomicznej, które w niektórych przypadkach znajdują się poza kontrolą Henkla. Bez uszczerbku dla wszelkich zobowiązań prawnych do zmiany deklaracji dotyczących zdarzenia przyszłego Henkel nie zamierza stale aktualizować wszystkich deklaracji dotyczących zdarzenia przyszłego w tej witrynie.

Korzystanie z tej witryny internetowej jest równoznaczne z zaakceptowaniem bez ograniczeń i zastrzeżeń Ogólnych warunków użytkowania witryny internetowej, które można przejrzeć lub wydrukować jako dokument w formacie .pdf.

WITRYNA INTERNETOWA I INFORMACJE ZAWARTE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE NIE SĄ PRZEZNACZONE ANI ZAAKCEPTOWANE DO UŻYTKU W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI LUB PRZEZ OBYWATELI LUB MIESZKAŃCÓW TEGO KRAJU. OSOBY TAKIE UPRASZA SIĘ O SKONTAKTOWANIE SIĘ Z ICH LOKALNĄ WITRYNĄ HENKLA LUB WITRYNAMI AMERYKAŃSKICH PODMIOTÓW POWIĄZANYCH HENKLA.

OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA WITRYNY INTERNETOWEJ

1. Prawa autorskie

Strony naszej witryny są chronione prawem autorskim. Ochrona praw autorskich ma zastosowanie w szczególności do powielania, adaptacji, tłumaczeń, przechowywania i przetwarzania w innych środkach przekazu, w tym przechowywania lub przetwarzania za pomocą środków elektronicznych. Wszelkie wykorzystywanie niniejszej witryny, w całości lub części, wymaga uprzedniej pisemnej zgody Henkel AG & Co. KGaA (zwanej dalej „Henkel”). Zarówno treść, jak i układ witryny są chronione prawem autorskim. Wszelkie powielanie informacji lub danych, zwłaszcza wykorzystanie tekstów lub ich fragmentów, lub materiałów zdjęciowych (z wyjątkiem zdjęć prasowych Henkla) wymaga uprzedniej pisemnej zgody Henkla. Ilustracje są chronione ma mocy Art. 72 niemieckiej ustawy o prawie autorskim (UrhG). Prawo do rozpowszechniania i powielania należy do Henkla. Prawa te zachowują całkowitą moc również po automatycznym lub ręcznym przeniesieniu zdjęć do archiwum.

Zdjęcia prasowe Henkla mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów redakcyjnych. Zdjęcia prasowe Henkla, które są powielane i/lub elektronicznie modyfikowane do celów redakcyjnych, muszą być opatrzone informacją o prawie autorskim „© [Rok] Henkel AG & Co. KGaA. Wszelkie prawa zastrzeżone”. Przedruk jest bezpłatny, jednak wymagamy przekazania nam jego kopii.

© 2012 Henkel AG & Co. KGaA, Düsseldorf. Wszelkie prawa zastrzeżone

2. Znaki towarowe

Owalne logo Henkla, owalne logo Henkla „A Brand like a Friend” oraz wszystkie nazwy produktów i/lub zestawów produktów na tych stronach stanowią zarejestrowane znaki towarowe Henkel AG & Co. KGaA, jego spółek zależnych, podmiotów powiązanych, licencjodawców lub partnerów joint venture. Wszelkie nieuprawnione lub niewłaściwe użycie tych znaków towarowych jest surowo zabronione i stanowi naruszenie prawa o znakach towarowych, prawa autorskiego, innych praw własności intelektualnej lub prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

3. Wyłączenie odpowiedzialności w zakresie witryn internetowych osób trzecich

a. Strony tej witryny internetowej zawierają odnośniki (czyli hiperłącza) do innych witryn obsługiwanych przez osoby trzecie, których zawartość nie jest Henklowi znana. Henkel jedynie umożliwia dostęp do tych witryn i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich zawartość. Nasze łącza do witryn osób trzecich mają na celu wyłącznie ułatwienie Użytkownikowi nawigacji. Oświadczenia przedstawione na tych stronach nie są naszymi oświadczeniami. Wyraźnie odcinamy się od wszelkich treści stron osób trzecich, do których łącza znajdują się na stronach naszej witryny. W szczególności nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenia przepisów prawa lub praw osoby trzeciej, do jakich dojdzie na tych stronach.
b. Jeśli chodzi o witryny, do których łącza są udostępnione na stronach witryny Henkla — właściciele tych witryn są wyłącznie odpowiedzialni za zawartość tych stron, a także za sprzedaż produktów na nich oferowanych oraz za obsługę wszelkich zamówień z nimi związanych.
c. Henkel nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie praw autorskich, znaków towarowych lub innych praw własności intelektualnej, lub dóbr osobistych na stronie, do której dostęp uzyskano za pomocą hiperłącza.
d. W przypadku zamówienia lub innej prawnie wiążącej deklaracji w odniesieniu do transakcji umowa jest zawierana wyłącznie między użytkownikiem a właścicielem danej witryny lub oferentem, lub osobą wymienioną w niniejszym dokumencie, w żadnym jednak wypadku nie między Henklem a użytkownikiem. Zastosowanie mają ogólne warunki działalności odpowiedniego dostawcy wymienionego w załączonej witrynie.

4. Ogólne wyłączenie odpowiedzialności

Odpowiedzialność Henkla za szkody wynikłe z korzystania z tej witryny internetowej — niezależnie od podstawy prawnej, w tym deliktowej — jest ograniczona do szkód spowodowanych umyślnie lub przez rażące zaniedbanie. W zakresie obowiązkowej odpowiedzialności Henkla, będącej wynikiem naruszenia istotnych zobowiązań kontraktowych, całkowita kwota odszkodowania za szkody jest ograniczona do szkód przewidywalnych. Nie wpływa to na odpowiedzialność Henkla zgodnie z obowiązującym prawem o odpowiedzialności za produkt lub wszelkimi udzielonymi gwarancjami. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie mają również zastosowania w przypadku utraty życia, uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu danej osoby.

Henkel dokłada wszelkich starań, aby jego witryny internetowe były wolne od wirusów, jednak nie możemy w żaden sposób zagwarantować ich braku. Z tego powodu zalecamy zachowanie szczególnej ostrożności w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony przed wirusami (np. korzystanie ze skanerów antywirusowych) przed pobraniem dokumentów lub danych.

Henkel nie gwarantuje, że usługi oferowane na stronie Henkla są wolne od wad i błędów. Nie może również zagwarantować ich dostępności.

5. Prognozy i deklaracje zamiaru

Deklaracje dotyczące zdarzeń przyszłych w tej witrynie internetowej zostały poczynione zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i naszymi najlepszymi przekonaniami. Jednak wyniki faktycznie uzyskane przez Henkla mogą istotnie różnić się od tych deklaracji dotyczących zdarzenia przyszłego, ponieważ są uzależnione od całej grupy czynników natury konkurencyjnej i makroekonomicznej, które w niektórych przypadkach znajdują się poza kontrolą Henkla. Bez uszczerbku dla wszelkich zobowiązań prawnych do zmiany deklaracji dotyczących zdarzenia przyszłego Henkel nie zamierza stale aktualizować wszystkich deklaracji dotyczących zdarzenia przyszłego w tej witrynie.

6. Produkty Henkla

Produkty przedstawione w tej witrynie internetowej stanowią przykłady produktów dostępnych w firmach Henkla na całym świecie. Henkel nie gwarantuje, że prezentowane produkty są dostępne również w kraju Użytkownika. Listę wszystkich produktów Henkla dostępnych w kraju Użytkownika można znaleźć w witrynie internetowej Henkla przeznaczonej dla Użytkowników z danego kraju; bezpośredni dostęp można uzyskać w witrynie internetowej pod nagłówkiem „Henkel International”.

POSTANOWIENIA RÓŻNE

Te Ogólne warunki użytkowania są regulowane i interpretowane zgodnie z przepisami prawa Republiki Federalnej Niemiec bez odniesienia do Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, której zastosowanie do niniejszych Ogólnych warunków użytkowania jest wyraźnie wyłączone. W zakresie dozwolonym obowiązującymi przepisami prawa sądem właściwym dla wszystkich sporów związanych z niniejszą witryną jest sąd w Düsseldorfie, Niemcy. Nieważność poszczególnych postanowień niniejszych Ogólnych warunków użytkowania nie będzie miała wpływu na ważność pozostałych postanowień.