Polityka prywatności

Zasady prywatności

1. Informacje ogólne

Henkel AG & Co. KGaA, zwany dalej Henklem, szanuje prywatność każdej osoby odwiedzającej naszą witrynę internetową. Poniżej informujemy o rodzaju danych gromadzonych przez Henkla i o sposobie ich wykorzystywania. Dowiesz się również, w jaki sposób można sprawdzić poprawność tych informacji oraz jak zlecić usunięcie ich z bazy danych Henkla. Dane są zbierane, przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych obowiązującymi w kraju, w którym znajduje się dział odpowiedzialny za przetwarzanie tych danych. Podejmujemy wszelkie niezbędne działania w celu zapewnienia zgodności.

Niniejsza Polityka prywatności nie ma zastosowania do witryn internetowych dostępnych za pośrednictwem hiperłączy umieszczonych w witrynach internetowych Henkla.

2. Gromadzenie, wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych

Gromadzimy dane dotyczące konkretnej osoby do celów związanych z przetwarzaniem i wykorzystywaniem wyłącznie w przypadku gdy dobrowolnie podejmie ona decyzję o wprowadzeniu danych lub wyraźnie wyrazi na to zgodę. Postępując w ten sposób, Użytkownik akceptuje następujące warunki użytkowania.

Podczas wizyty w naszej witrynie internetowej niektóre dane są automatycznie zapisywane na naszych serwerach do celów związanych z zarządzaniem systemem lub do celów statystycznych lub związanych z tworzeniem kopii zapasowej. Dane te obejmują nazwę dostawcy usług internetowych, w niektórych przypadkach adres IP, wersję oprogramowania przeglądarki, system operacyjny komputera używanego do dostępu do naszej witryny internetowej, witrynę internetową używaną do odwiedzenia naszej witryny, witryny internetowe przeglądane podczas odwiedzin w naszej witrynie oraz, w stosownych przypadkach, wszelkie terminy wyszukiwania, które zostały użyte do wyszukania naszej witryny internetowej. W zależności od okoliczności takie dane mogą pozwolić na wyciągnięcie wniosków dotyczących niektórych odwiedzających witrynę internetową. W tym kontekście nie wykorzystuje się jednak żadnych danych osobowych. Dane takie są wykorzystywane wyłącznie po ich zanonimizowaniu. Jeżeli Henkel przekazuje dane do zewnętrznego usługodawcy, podjęte zostaną środki techniczne i organizacyjne gwarantujące, że ich przekazanie nastąpi zgodnie z przepisami ustawowymi dotyczącymi ochrony danych.

Jeśli dobrowolnie udostępnisz nam dane osobowe, będziemy wykorzystywać, przetwarzać i przekazywać je wyłącznie w zakresie dozwolonym przez statut lub określonym przez Ciebie w deklaracji zgody. Ponadto udostępnimy Twoje dane tylko na mocy urzędowego wezwania lub nakazu sądowego.

Wszelkie zmiany niniejszego Oświadczenia o prywatności zostaną opublikowane na tej stronie. Dzięki temu w każdej chwili będziesz wiedzieć, jakie dane przechowujemy i jak je gromadzimy oraz wykorzystujemy.

Korzystając z DoubleClick, korzystamy z usługi świadczonej przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, aby wyświetlać odpowiednie reklamy. W tym celu wykorzystywane są pliki cookie, które nie zawierają żadnych danych osobowych. Adres IP będzie również wykorzystywany do generowania tych plików cookie. Pliki cookie DoubleClick wykorzystują pseudonimizowany numer identyfikacyjny przypisany do Twojej przeglądarki, aby sprawdzać reklamy wyświetlające się na ekranie. Pozwala to Google i jego partnerom na wyświetlanie reklam w oparciu o poprzednie wizyty stron Henkla lub innych witryn internetowych. Google przekazuje i zapisuje informacje uzyskane z plików cookie DoubleClick do serwera. 

Dane są przekazywane wyłącznie osobom trzecim w ramach przepisów ustawowych lub umowę powierzenia przetwarzania danych. Uzyskując dostęp do witryny internetowej Henkla, wyrażasz zgodę na wykorzystanie powyższych danych oraz uprzednio opisanego przetwarzania przez Google. Możesz zapobiec zapisaniu plików cookie w ustawieniach przeglądarki. Jeżeli, ogólnie rzecz biorąc, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie, ale nie odpowiada Ci wykorzystywanie plików cookie DoubleClick, możesz kliknąć ten link (www.google.com/settings/ads/onweb) oraz pobrać i zainstalować wtyczkę do przeglądarki, aby dezaktywować usługę DoubleClick świadczoną przez Google. 

3. Bezpieczeństwo

Henkel będzie przechowywał Twoje dane w bezpieczny sposób i w związku z tym podejmie wszelkie środki ostrożności w celu ochrony tych danych przed utratą, nadużyciami lub zmianami. Partnerzy Henkla, którym udostępniamy Twoje dane, by mogli świadczyć usługi w naszym imieniu, są zobowiązani na mocy umowy do zachowania takich informacji w tajemnicy i nie mogą wykorzystywać tych danych do żadnych innych celów. W niektórych przypadkach konieczne będzie przekazanie Twoich zapytań do podmiotów powiązanych Henkla. Również w takich przypadkach Twoje dane będą traktowane jako poufne.

4. Dane osobowe dzieci

Henkel nie gromadzi danych dzieci, które nie skończyły 14 lat. W razie potrzeby Henkel wyraźnie zaznaczy, że dzieci nie powinny przesyłać żadnych informacji o sobie do Henkla. Prosimy, aby rodzice lub inni prawni opiekunowie, którzy odkryją, że dzieci pod ich opieką udostępniły Henklowi dane osobowe, skontaktowali się z nami pod poniższym adresem (patrz pkt 6 poniżej), jeśli dane te powinny zostać usunięte. W takim przypadku dane zostaną bezzwłocznie usunięte.

5. Pliki cookie

Aby ułatwić korzystanie z naszej witryny internetowej, używamy plików cookie. Pliki cookie to małe pliki z informacjami wykorzystywanymi przez witryny, które zapisywane są na twardym dysku komputera. Są one niezbędne do korzystania z naszej Strony internetowej. Informacje zawarte w plikach cookie służą np. do celów kontroli sesji, w szczególności poprawy nawigacji, i zapewniają wysoki poziom przyjazności witryny internetowej dla użytkownika. Pliki cookie, których używamy, nie przechowują żadnych danych osobowych. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie. Można tego uniknąć, zmieniając ustawienia przeglądarki. Możesz usunąć pliki cookie przechowywane na komputerze w dowolnym momencie poprzez usunięcie tymczasowych plików internetowych (pasek przeglądarki „Narzędzia/Dodatki” — „Opcje internetowe”).

6. Prośby i zapytania użytkowników / Inspektor Ochrony Danych

Przechowywane dane zostaną usunięte przez Henkla po upłynięciu ustawowego lub umownego okresu archiwizacji, lub gdy Henkel nie będzie ich już potrzebować. W dowolnym momencie możesz poprosić o usunięcie Twoich danych. Masz również prawo wycofać w dowolnym momencie zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie Twoich danych osobowych w przyszłości. W takich przypadkach, lub jeśli masz inne prośby związane z Twoimi danymi osobowymi, wyślij e-mail lub list do naszego inspektora ochrony danych — Andreasa von Bernstorffa — na adres: Henkelstrasse 67, D 40191 Düsseldorf, Niemcy (e-mail: Datenschutz@henkel.com). Skontaktuj się z nami w ten sam sposób, jeśli chcesz dowiedzieć się, czy zgromadziliśmy Twoje dane i, jeśli tak, jakie dane przechowujemy. Bezzwłocznie zastosujemy się do Twoich życzeń.

7. Publiczny rejestr przetwarzania

Federalna Ustawa o ochronie danych (BDSG) stanowi (§ 4 g), że inspektor ochrony danych powinien udostępnić każdemu w odpowiedni sposób następujące dane zgodnie z § 4 e:
(1) Nazwa podmiotu odpowiedzialnego: 
Henkel AG & Co. KGaA
(2) Partner odpowiedzialny/Zarząd:
Henkel Management AG
Hans Van Bylen (prezes)
Carsten Knobel
Jan-Dirk Auris
Kathrin Menges
Bruno Piacenza
Jens-Martin Schwärzler
Wiceprezes ds. przetwarzania danych
dr Peter Wroblowski 
(3) Adres podmiotu odpowiedzialnego:
Postfach D-40191 Düsseldorf
(4) Cel gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania danych:
Celem korporacji jest produkcja i dystrybucja produktów chemicznych wszelkiego rodzaju, w szczególności detergentów, środków czyszczących i produktów pielęgnacyjnych, surowców chemicznych, klejów i chemikaliów przemysłowych; produktów do higieny osobistej i kosmetyków, produktów farmaceutycznych; środków spożywczych, materiałów opakowaniowych wyposażenia i instalacji technicznych nabywanie nieruchomości i zarządzanie nimi, w tym gruntami przeznaczonymi do celów rolnych i leśnych.
Korporacja może nabywać wewnętrzne i zagraniczne spółki wszelkiego rodzaju lub uczestniczyć w nich oraz podejmować wszelkie działania biznesowe i czynności sprzyjające interesom korporacji.

5) Opis grup osób, których dotyczy ta kwestia oraz odpowiednich danych lub kategorii danych:

Dane dotyczące klientów, pracowników, emerytów, pracowników podmiotów powiązanych, pracowników przedsiębiorstw zewnętrznych (podwykonawców), pracowników leasingowych, kandydatów do pracy, zewnętrznych wynalazców lub spadkobierców, dostawców i usługodawców, klientów zewnętrznych, konsumentów, wolontariuszy w testach konsumenckich, osób odwiedzających siedzibę firmy, inwestorów oraz analityków finansowych i udziałowców w zakresie, w jakim jest to konieczne do realizacji celów określonych w pkt 7. (4).

(6) Odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane mogą być ujawniane:

Instytucje publiczne, fundusze ubezpieczeń zdrowotnych i stowarzyszenie zawodowe w przypadku obecności odpowiednich przepisów prawnych, wykonawcy zewnętrzni, zgodnie z § 11 BDSG, usługodawcy zewnętrzni, stowarzyszenie emerytów Henkla, podmioty powiązane i departamenty wewnętrzne do celów określonych w pkt 7. (4).

(7) Regularne okresy usuwania danych:

Ustawodawcy określają szeroki zakres obowiązków dotyczących metod i okresów przechowywania danych. Po upływie okresów zdefiniowanych przepisami dane rutynowo usuwa się. Dane nieobjęte takimi przepisami usuwamy w momencie, gdy nie są już wymagane do realizacji celów określonych w pkt 7. (4) przestały istnieć.
(8) Planowane przekazywanie danych do państw trzecich:
W ramach globalnego systemu informacji HR dane osobowe będą udostępniane wybranym organom zarządzającym w państwach trzecich. Odpowiednie umowy o ochronie danych zgodne ze standardami obowiązującymi w UE zostaną uzgodnione z poszczególnymi firmami.

8. Wtyczki do portalu Facebook

Nasze witryny internetowe mogą zawierać wtyczki do portalu społecznościowego facebook.com, który jest obsługiwany przez Facebook Inc., 1601 S. Kalifornia Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”). Takie wtyczki mogą w szczególności obejmować przycisk „Lubię to” w portalu Facebook. W przypadku wejścia na jedną z naszych witryn, która zawiera taką wtyczkę, przeglądarka użytkownika utworzy bezpośrednie połączenie z serwerami portalu Facebook, a wtyczka zostanie wyświetlona na ekranie, komunikując się z przeglądarką użytkownika. Wtyczka poinformuje serwer portalu Facebook o stronach odwiedzonych przez użytkownika. W przypadku użytkowników portalu Facebook, którzy są zalogowani na swoje konto podczas odwiedzania naszej witryny, Facebook powiąże te informacje z ich kontem użytkownika na portalu Facebook. Informacje o wykorzystaniu jakiejkolwiek funkcji wtyczek (np. kliknięcie przycisku „Lubię to”, pozostawienie komentarza) będą również powiązane z kontem użytkownika portalu Facebook. Dalsze informacje dotyczące gromadzenia i wykorzystywania danych przez Facebook oraz praw i możliwości dostępnych dla użytkownika w celu ochrony prywatności w tym kontekście można znaleźć w informacjach na temat ochrony danych na portalu Facebook: http://www.facebook.com/policy.php. Aby uniknąć sytuacji, w której Facebook mógłby powiązać odwiedziny w naszej witrynie internetowej z kontem użytkownika portalu Facebook, należy wylogować się z konta użytkownika portalu Facebook przed przejściem do naszej witryny internetowej.

Privacy Statement

1. General

Henkel AG & Co. KGaA, hereinafter referred to as Henkel, respects the privacy of each person who visits our website. Now we would like to inform you of the type of data collected by Henkel and how they are used. You will also learn how you can check the accuracy of this information and arrange for the deletion of these data by Henkel. Data are collected, processed and used in conformity with the data protection regulations of the country in which the responsible data processing department is located. We take any action required to ensure compliance.

This Privacy Statement does not apply to websites accessible from hyperlinks on Henkel websites.

2. Collection, use and processing of personal data

We collect data relating to a specific person for processing and usage purposes only, if you voluntarily decide to enter the data or expressly give your consent thereto. By doing so, you accept the following terms of use.

When visiting our website, certain data are automatically stored on our servers for the purpose of system administration or for statistical or backup purposes. These data comprise the name of your Internet service provider, in some cases your IP address, the version of your browser software, the operating system of the computer used to access our website, the website you are using to visit us, the websites that you visit while you are with us and, if applicable, any search terms you have been using to find our website. Depending on the circumstances, such data may allow that conclusions be drawn about certain visitors to the website. However, no person-related data are used in this context. Such data are used solely after having been rendered anonymously. If Henkel transfers data to an external service-provider, technical and organizational measures will be taken which guarantee that their transmission occurs in conformity with the statutory data protection regulations.

If you voluntarily supply us with personal-related data, we shall not use, process or transfer these data beyond the limits permitted by statute or defined by yourself in your declaration of consent. Furthermore, we will transfer your data only, if we are obliged to do so by official or court orders.

Any changes to this Privacy Statement will be published on this page. This enables you to inform yourself at any time about which data we are storing and how we collect and use such data.

With DoubleClick we use a service provided by Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, to display relevant ads to you. For this purpose cookies are used that do not contain any personal information. Your IP address will also be used for generating these cookies. The DoubleClick cookies utilize a pseudonymous identification number assigned to your browser to check the on-screen and appealing ads. This allows Google and its partner sites to display ads based on the previous visits of Henkel-pages or other websites. Google transmits and saves the information gathered from the DoubleClick-cookies to a server. 

The data is only transferred to third parties within the statutory provisions or contract data processing. By accessing the Henkel-website you agree to the use of the above mentioned data and the previously described processing by Google. You can prevent cookies from being stored in your browser settings. If you agree to the use of cookies in general, but however, you are uncomfortable with the use of DoubleClick cookies, you can follow this link (www.google.com/settings/ads/onweb) and download and install a browser-plugin to deactivate the DoubleClick service by Google. 

3. Security

Henkel will store your data safely and, therefore, take all precautionary measures to protect your data against loss, abuse or changes. Contractual partners of Henkel who have access to your data in order to provide services to you on behalf of Henkel are contractually obliged to keep such information in confidence and may not use these data for any other purpose. In some cases, it will be necessary that we transfer your inquiries to affiliated companies of Henkel. Also in these cases your data will be treated confidential.

4. Person-related Data of Children

Henkel does not wish to collect data on children below the age of 14 years. Where necessary, Henkel will expressly draw the children's attention in an appropriate place to the fact that they shall not send any person-related information to Henkel. Should parents or other legal guardians discover that the children under their supervision have made person-related data available to Henkel, we request that they contact us at the address below (see 6. below), if these data shall be deleted. We shall then arrange for the deletion of these data without delay.

5. "Cookies"

To facilitate the use of our website, we are using "cookies". Cookies are small units of data temporarily stored on the hard disk of your computer by your browser that are necessary for using our website. The information contained in cookies serves, e.g., the purpose of session control, in particular improved navigation and allows for a high level of user-friendliness of a website. The cookies that we use do not store any person-related data. The majority of web browsers automatically accepts cookies. You can avoid this by changing the settings of your browser. You can remove the cookies stored on your PC any time by deleting the temporary Internet files (Browser bar "Tools/Extras"-"Internet options").

6. Your Wishes and Queries / Data Protection Officer

Stored data will be deleted by Henkel upon expiration of the statutory or contractual filing period or if Henkel no longer requires the same. At any time, you may, of course, ask for the deletion of your data. You are also entitled at any time to revoke your consent to the use or processing of your person-related data with future effect. In these cases, or if you have any other wishes in connection with your person-related data, please send an e-mail or a letter to our data protection officer, Mr. Andreas von Bernstorff, Henkelstrasse 67, D 40191 Düsseldorf, Germany (E-Mail: Datenschutz@henkel.com). Please also contact us this way, if you would like to know whether we have collected data about you and, if so, which data. We shall endeavor to comply with your wish immediately.

7. Public Register of Processing

The Federal Data Protection Act (BDSG) stipulates in § 4 g that the data protection officer shall make the following data available to anyone in a suitable manner in accordance with § 4 e:

(1) Name of the responsible entity: 
Henkel AG & Co. KGaA

(2) Personally liable partner / Management Board
Henkel Management AG
Hans Van Bylen (Chairman)
Carsten Knobel
Jan-Dirk Auris
Kathrin Menges
Bruno Piacenza
Jens-Martin Schwärzler
Corporate Vice President Data Processing
Dr. Peter Wroblowski 

(3) Address of the responsible entity:
Postfach D-40191 Düsseldorf

(4) Intended purpose of data collection, processing or use:

  • The object of the corporation is the manufacture and distribution of chemical products of all kinds, especially detergents, cleaning agents and care products, chemical raw materials, adhesives and industrial chemicals;
  • personal care products and cosmetics, pharmaceutical products;
  • food stuffs, packaging materials
  • technical equipments and installations
  • the acquisition and management of real estate including land for agriculture and forestry use.

The corporation may acquire domestic and foreign companies of all kinds or participate in them and do any business and action which is conducive to the objects of the corporation.

5) Description of the groups of persons affected and the respective data or data categories:
Data relating to customers, employees, pensioners, employees of affiliated companies, employees of external companies (subcontractors), leasing personnel, job applicants, external inventors or heirs, respectively, suppliers and service-providers, external customers, consumers, volunteers in consumer tests, visitors to the corporations site, investors as well as financial analysts and shareholders - insofar as necessary for fulfilling the purposes specified under 7. (4).

(6) Recipients or categories of recipients to whom the data may be disclosed notified:
Public authorities, health insurance funds and employers' liability association in the event of the presence of the relevant legal regulations, external contractors in accordance with §11 BDSG, external service-providers, Henkel pensioners' association, affiliated companies and internal departments for fulfilling the purposes specified in 7. (4).

(7) Regular periods for deletion of the data:
The legislators have issued a wide range of storage duties and periods of storage. The data are deleted as a matter of routine after the expiration of these periods. Data not affected by such provisions are deleted if the purposes specified in 7. (4) have ceased to exist.

(8) Planned data transfer to third countries:
As part of a global HR information system, the personnel data are to be made available to selected management executives in third countries. Corresponding data protection agreements in accordance with EU standard will be contractually agreed upon with the respective companies.

8. Facebook Social Plugins

Our web pages might be equipped with plug-ins of the social network facebook.com, which is operated by Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook").

Such plug-ins might in particular be Facebook's "Like" or "Gefällt mir"-button respectively. If you access one of our web pages that are equipped with such a plug-in, your internet browser will make a direct connection to the Facebook servers and the plug-in will be displayed on the screen through communication to your browser. The plug-in will inform the Facebook server which of our web pages you have visited.

If you are a member of Facebook and are logged on to Facebook user account while visiting our web page, Facebook will relate this information to your Facebook user account. On making use of any of the plug-in functions (e.g. clicking the “Like” button, leaving a comment), this information will also be related to your Facebook user account.

Further information on the collection and use of data by Facebook and on the rights and possibilities available to you for protecting your privacy in this context can be found in Facebook’s data protection information: http://www.facebook.com/policy.php.

To avoid allowing Facebook to be able to relate the visit of our web page to your Facebook user account, you need to log-off your Facebook user account prior to visiting our web pages.